Kodeks pracy

ZMIANY 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę !!

Powrót do spisu

Wyszukiwarka kodeks pracy

Dni wolne
Kodeks Pracy deklaruje niedzielę i święta dniami wolnymi od pracy. Nie ustanawia jednak bezpośredniego zakazu pracy w te dni. Katalog świąt państwowych, narodowych i religijnych zawiera ustawa z 18.01.1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Zatrudnianie pracowników w dni ustawowo wolne od pracy w innych przypadkach aniżeli określone w art. 15110 KP uważane jest za wykroczenie. Dniami wolnymi od pracy są również dni określone w przepisach resortowych, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy jako święta branżowe lub zakładowe.

URLOP

URLOP RODZICIELSKI

picOd 2016 roku wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, w związku z czym urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przez pierwsze sześć (lub osiem) tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 100 proc. wysokości podstawy. Jeśli natomiast matka zdecyduje się otrzymywać 80 proc. wysokości przez cały okres trwania urlopu, wydłużeniu ulega termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z dotychczasowych 14 na 21 dni.

Nowe przepisy wprowadzają też proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego, jeśli łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu np.1/2 etatu wówczas urlop wynosi maksymalnie 64 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka bądź 68 tygodni w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Oznacza to, że całość urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przysługującego za ten okres może wykorzystać matka dziecka bądź ojciec. Rodzice mogą też podzielić się wymiarem przysługującego urlopu rodzicielskiego.Przepisy pozwalają również na skorzystanie z urlopu obojgu rodzicom w tym samym czasie. Wówczas jednak każde z nich może wykorzystać po 16 tygodni, tak by łącznie nie przekroczyć pełnego wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego.

WYNAGRODZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Komentarz: Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1850 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015 r. (1750 zł) jest to wzrost o 100 zł.

Kwota wynagrodzenia jaką otrzyma pracownik netto (do ręki), nie jest jednakowa dla wszystkich otrzymujących minimalne pobory. Uzależnione jest to od kosztów uzyskania przychodu.

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie 1 355,69 zł „na rękę”, w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się o 69,53 zł netto.

 

DNI WOLNE

picDni wolne od pracy w 2016 roku:

Dni świąteczne, wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, są dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w
innym dniu niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy.


• 1 stycznia - Nowy Rok (piątek),

• 6 stycznia - Trzech Króli (środa),

• 27 marca - Wielkanoc (niedziela),

• 28 marca- Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek),

• 1 maja - Święto Pracy (niedziela),

• 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek),

• 15 maja - Zielone Świątki (niedziela),

• 26 maja - Boże Ciało (czwartek),

• 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i WNMP (poniedziałek),

• 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (wtorek),

• 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości (piątek),

• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela),

• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).

Według kalendarza w 2016 roku czekają nas 252 dni robocze i 114 dni wolnych, czyli o jeden więcej niż w 2015r. Z 13 dni ustawowo wolnych od pracy, aż cztery przypadną w niedzielę.
Roczny wymiar czasu pracy w 2016 roku wyniesie 2016 godzin.

.

KODEKS PRACY

Polskie prawo pracy

Przepisy ogólne
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział 2a Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział 2b Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Stosunek pracy
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Umowa o pracę
Oddział 2.1 Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2.2 Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 2.3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 2.4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 2.5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 2.6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 2.6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 2.7 Wygasnięcie umowy o pracę
Rozdział 2a Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
Rozdział 2b Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział 3 Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 3.1 Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 3.2 Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3.3 Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 3.4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział 1 Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział 1a Wynagrodzenie za pracę
Rozdział 2 Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział 3 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział 3a Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział 4 Odprawa pośmiertna
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział 1 Obowiązki pracodawcy
Rozdział 2 Obowiązki pracownika
Rozdział 2a Zakaz konkurencji
Rozdział 3 Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział 4 Regulamin pracy
Rozdział 5 Nagrody i wyróżnienia
Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział 1 Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzona pracodawcy
Rozdział 2 Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Czas pracy
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział 3 Okresy odpoczynku
Rozdział 4 Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział 5 Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział 6 Praca w porze nocnej
Rozdział 7 Praca w niedziele i święta
Urlopy pracownicze
Rozdział 1 Urlopy wypoczynkowe
Rozdział 2 Urlopy bezpłatne

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem

Zatrudnianie młodocianych
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział 3 Dokształcanie
Rozdział 3a Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział 4 Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział 5 Urlopy wypoczynkowe
Rozdział 6 Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział 1 Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział 2 Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział 3 Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział 4 Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział 5 Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział 6 Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział 7 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział 8 Szkolenie
Rozdział 9 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział 10 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział 11 Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział 12 Obowiązki organów sprawujacych nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział 13 Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
Układy zbiorowe pracy
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział 3 Zakładowy układ zbiorowy pracy
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie pojednawcze
Rozdział 3 Sądy pracy
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział 1 Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Rozdział 2 skreślony, (art. 284-2901)

Przedawnienie rozszczeń
Przedawnienie rozszczeń

Przepisy końcowe
Przepisy końcowe