Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - SPORY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY


Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 242.

§1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.

§2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
Art. 243.

Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.