Kodeks pracy KODEKSPRACY24.PL

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - PRZEPISY OGÓLNE

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

PRZEPISY OGÓLNE

 

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Art. 184.

§1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

§2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

§3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w 1 i 2, określają odrębne przepisy.
Art. 185.

§1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.

§2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy.