Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - STOSUNEK PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

Stosunek Pracy


Rozdział 3 - Stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz spóldzielczej umowy o pracę
Oddział 3.4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
Art. 77.

§1. Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.

§2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.