Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - STOSUNEK PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

Stosunek Pracy


Rozdział 3 - Stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz spóldzielczej umowy o pracę
Oddział 3.2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru
Art. 73.

§1. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.

§2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu.
Art. 74.

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
Art. 75.

Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.