Kodeks pracy KODEKSPRACY24.PL

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - STOSUNEK PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

Stosunek Pracy


Rozdział 2a - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
Art. 671.

§1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.

§2. Pracodawca, o którym mowa w § 1, kierujący pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem zagranicznym,
2)w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,
3)jako agencja pracy tymczasowej

- zapewnia pracownikowi, w zakresie określonym w art. 672, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.
Art. 672.

§1. Warunki zatrudnienia dotyczą:
1)norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
2)wymiaru urlopu wypoczynkowego,
3)minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
4)wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
5)bezpieczeństwa i higieny pracy,
6)uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
7)zatrudniania młodocianych,
8)zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
9)wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

§2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 2-4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku - przez okres nie dłuższy niż 8 dni w cišgu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku - wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.
Art. 673.

Przepisy art. 671 i 672 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.
Art. 674.

Przepisów niniejszego Rozdziału nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.