Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - ŚWIADCZENIA

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA


Rozdział 3a - Odprawa rentowa lub emerytalna
Art. 921.

§1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.