Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - OBOWIĄZKI

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

OBOWIĄZKI PRACODWACY I PRACOWNIKA


Rozdział 2 - Obowiązki pracownika
Art. 100.

§1. Pracownik jest obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o prace.

§2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1)przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2)przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4)dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 101.

(skreślony)