Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - ZATRUDNIANIE

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH


Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Art. 190.

§1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

§2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Art. 191.

§1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1)ukończyli co najmniej gimnazjum,
2)przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

§2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

§3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.

§4. (skreślony).

§5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:
1)zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
2)zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,
3)zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,

4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
Art. 192.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Art. 193.

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.