Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - ZATRUDNIANIE

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH


Rozdział 2 - Zawieranie i rozwiązywanie umów o prace w celu przygotowania zawodowego
Art. 194.

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o prace w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o prace na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.
Art. 195.

§1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:
1)rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
2)czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3)sposób dokształcania teoretycznego,
4)wysokość wynagrodzenia.

§2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o prace w celu przygotowania zawodowego.
Art. 196.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o prace zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
1)niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o prace lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
2)ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
3)reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
4)stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.