Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - CZAS PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

CZAS PRACY


Rozdział 7 - Praca w niedziele i święta
Art. 1519.

§1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§2. Za prace w niedzielę i święto uważa się prace wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Art. 1519a.

§1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

§2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

§3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.
Art. 15110.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:
1)w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2)w ruchu ciągłym,
3)przy pracy zmianowej,
4)przy niezbędnych remontach,
5)w transporcie i w komunikacji,
6)w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7)przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8)w rolnictwie i hodowli,
9)przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a)(uchylona),
b)zakładach świadczących usługi dla ludności,
c)gastronomii,
d)zakładach hotelarskich,
e)jednostkach gospodarki komunalnej,
f)zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
g)jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
h)zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
10)w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Art. 15111.

§1. Pracownikowi wykonującemu prace w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 i art. 15110 pkt 1-9, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1)w zamian za prace w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
2)w zamian za prace w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

§2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za prace w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za prace w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.
Art. 15112.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.