Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!!

KODEKS PRACY - BIHP

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


Rozdział 4 - Maszyny i inne urządzenia techniczne
Art. 215.

§1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowne maszyny i inne urządzenia techniczne:

1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

2) uwzględniały zasady ergonomii.
Art. 216.

§1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215.

§2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.
Art. 217.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.
Art. 218.

Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.
Art. 219.

Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:
1)będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego,
2)podlegających przepisom o dozorze technicznym,
3)podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego,
4)podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5)podlegających przepisom Prawa atomowego.