Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa w 2024r.i wzrost minimalnego wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - SPORY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY


Rozdział 3 - Sądy pracy
Art. 262

§1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:
1)sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
2)sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich,

zwane sądami pracy.

§2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
1)ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
2)stosowania norm pracy,
3)pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

§3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami regulują odrębne przepisy.
Art. 263.

(uchylony).
Art. 264.

§1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o prace wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o prace.

§2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o prace.

§3. Żądanie nawiązania umowy o prace wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
Art. 265.

§1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.

§2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
Art. 266-280.

skreślone.